Khi làm việc với tiếng việt, để xóa hay loại bỏ dấu của tiếng việt bằng javascript ta thực hiện các bước đơn giản sau đây:

1. Cài đặt gói thư viện

Giả sử trên máy tính của bạn đã cài đặt Node.js, ta sẽ cài đặt 1 gói thư viện có tên diacritic hỗ trợ ta làm việc này.

npm install diacritic

2. Sử dụng trong chương trình

Hãy tạo 1 file test.js chứa đoạn chương trình sau đây:

var Diacritics = require('diacritic');

// Internationalization
console.log(Diacritics.clean("Iлtèrnåtïonɑlíƶatï߀ԉ"));
console.log(Diacritics.clean("Đừng làm như thế !!!"));

4. Kết quả chương trình

Internationalization
Dung lam nhu the !!!

Done !!!

About The Author