webrtc glossary
* image taken from the great book High Performance Browser Networking

 • Data Channel
  Data Channel là một thành phần trong WebRTC cho phép gửi bất kỳ dữ liệu tới đầu bên kia thông qua Peer Connection.
 • GetUserMedia
  GetUserMedia (GUM) là API trong WebRTC cung cấp cách thức để truy cập camera, microphone, hoặc bất kỳ media stream nào kết nối đến thiết bị.
 • HTTP
  HTTP là một giao thức client-server, trong đó trình duyệt web được xem là client. Trong HTTP, chỉ client mới có thể gửi một yêu cầu HTTP tới máy chủ và máy chủ sẽ gửi lại phản hồi cho máy khách client.
 • HTTPS
  HTTPS là phiên bản bảo mật và an toàn của HTTP. Sử dụng TLS thay vì TCP trong cơ chế vận chuyển của nó.
 • JavaScript
  JavaScript là một ngôn ngữ máy tính, được sử dụng chủ yếu để phát triển phía khác hàng trên các trình duyệt web.
 • JSEP
  JSEP là một chuẩn IETF mô tả kiến trúc offer/answer mà WebRTC sử dụng để kết nối các phiên sử dụng SDP.
 • NAT
  NAT là một công nghệ được nhúng vào các thiết bị định tuyến mạng như hộp DSL boxes, firewalls, switches và routers.
 • ORTC
  ORTC là một đối tượng được sinh ra nhằm mục đích thay thế SDP hiện đang được sử dụng bởi WebRTC. ORTC là WebRTC 1.1
 • PeerConnection
  PeerConnection là một cơ chế trong WebRTC mà nó cung cấp tất cả các khả năng giao tiếp của WebRTC.
 • RTC
  Truyền thông thời gian thực là phương thức cung cấp khả năng để gửi lời thoại cuộc gọi, video và dữ liệu trong thời gian thực.
 • SDP
  Bởi vì không có tín hiệu trong WebRTC, do đó, bản tin SDP được tạo ra và sử dụng để liên lạc giữa các ứng dụng với nhau (chứ không phải bởi chính WebRTC).
 • SSE
  SSE là một công nghệ được sử dụng để cho phép máy chủ có thể gửi tin tới máy khách hàng trên web. Do HTTP không cung cấp khả năng đó.
 • WebRTC
  WebRTC là một đặc tả, tập hợp các tiêu chuẩn và giao thức cho phép các trình duyệt Web thực hiện trực tiếp các tính năng truyền thông đa phương tiện thời gian thực như gọi điện, tin nhắn hình, truyền dữ liệu bằng các API JavaScript.
 • WebSocket
  WebSocket là công nghệ cung cấp khả năng kết nối hai chiều giữa các trình duyệt và máy chủ web với nhau trong việc nhận và gửi tin.
 • XHR
  XHR là một kỹ thuật hack cho phép thực hiện các cơ chế truyền tín hiệu bên trên giao thức HTTP.

About The Author