Khi các ứng dụng WebRTC chạy trên các trình duyệt. Ở cái nhìn của người dùng cuối thì họ chẳng cần biết điều gì xảy ra bên trong ứng dụng WebRTC. Nhưng ở bên dưới tảng băng trôi, thì người lập trình phải tạo ra các giải pháp phía Server để các client trên các trình duyệt có thể giao tiếp được với nhau.

webrtc-plus-goinstant

WebRTC Signaling là gì ?

WebRTC signaling là một quá trình thiết lập, điều khiển, và kết thúc một phiên truyền thông. Để cho hai thiết bị đầu cuối bắt chuyện được với nhau, và trong quá trình đó có 3 loại thông tin cần được trao đổi qua lại:

  • Session control information: Là thông tin điều khiển phiên làm việc, quyết định khởi tạo, đóng và sửa đổi các phiên giao tiếp. Các bản tin điều khiển phiên cũng được sử dụng trong báo cáo lỗi.
  • Network Data: Dữ liệu mạng cho biết địa chỉ các bên tham gia phiên truyền thông trên internet (địa chỉ IP và port) mà bên gọi có thể tìm thấy bên nhận
  • Media Data: Dữ liệu phương tiện là bắt buộc để xác định các bộ mã và loại phương tiện là gì (audio, video, text hay data) mà người gọi và người nhận thống nhất trao đổi qua 1 giao thức offer/answer trong định dạng bản tin SDP.

JSEP

Tóm lại, WebRTC signaling cho phép các ứng dụng trao đổi siêu dữ liệu metadata để điều phối phiên họp truyền thông. RTCPeerConnection là một API cho phép thiết lập kết nối ngang hàng và trao đổi phương tiện audio, video. Để kết nối hoạt động thì RTCPeerConnection phải xác lập các điều kiện (ví dụ độ phân giải, bộ mã video, audio), và thu thập thông tin địa chỉ mạng. Trong WebRTC không đặc tả một cơ chế truyền tín hiệu cụ thể nào cả, mà để các lập trình viên lựa chọn phù hợp với nhu cầu và kiến trúc ứng dụng của họ.

Liên kết tham khảo

About The Author